top of page
meva-hukuk.png

KURUMSAL MÜVEKKİLLER

MEVA HUKUK

 • İCRA İFLAS HUKUKU:
  Hukuk Büromuz bünyesinde ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının alacakları konusunda uzman avukatlarımız, tecrübeli adliye personelimiz ve çağrı merkezi çalışanlarımızın koordineli çalışmaları sonucu en hızlı şekilde tahsil edilmekte, departmanda tahsilatı artırıcı teknolojik alt yapı ve yeni uygulamalar kullanılmaktadır. Hukuk Büromuz ayrıca borçlu kişi ve kuruluşlara icra iflas alanında danışmanlık hizmeti vermekte ve onları yetkili makamlar önünde temsil etmektedir. Konkordato sürecinin takip edilmesi, ödemelerin durdurulması ve yeniden yapılandırılması gibi özellikli konularda da ekonomik kriz yıllarından gelen bir birikimi vardır.
 • TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, deneyimli ve uzman hukuk kadrosu ile ulusal ve uluslararası Ticaret Hukuku konusunda gerek ulusal gerekse çok uluslu şirketlere, pay sahiplerine veya şirket yöneticilerine, ortaklığın, ana çalışma konularının tamamında oluşan sorunların çözümlenmesi ya da oluşabilecek sorunların önlenmesi için danışmanlık yapmakta; mahkemede temsilin yanı sıra şirket alacaklarının tahsiline destek vermektedir. Şirketlere yukarıdakilere ek olarak kriz yönetimi, mali olarak yeniden yapılandırma, birleşme ve devralma, ayrılma, fesih ve tasfiye gibi işlemlerin her aşamasında yasal destek sağlamaktadır. Hukuk Büromuz; -Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve uygulaması, -Şirket kuruluşları, -Ortaklıklar, -Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri, -Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, -Sözleşmeler Hukuku, -Şirketlerin Hukuki Alanda Yapılandırılması, -Ticaret Hukuku Yapılandırması, -İş Hukuku ve İnsan Kaynakları Yapılandırması, -Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kapsamında Yapılandırma, -İş Sağlığı ve Güvenliği Yapılandırılması, konularında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, Fikri Mülkiyet Hakları çerçevesinde; sözleşmelerin hazırlanması ve/veya hak ihlaline uğrayanları mahkemede temsil etmekte, ayrıca haksız rekabet, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları konusunda da müvekkillerine destek vermek suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.
 • REKABET HUKUKU:
  Türkiye’de Rekabet Hukuku bu konudaki yasal düzenlemelerden sonra oldukça önem kazanmıştır. Büromuz, çalıştığı kuruluşlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermekte ve aynı zamanda bu konuda zarar gören orta ve küçük ölçekli işletmeler adına gerekli yasal başvuruları yapmaktadır. Büromuz, Rekabet Hukuku ile bağlantılı ancak sınırlı olmamak üzere; dağıtıcılık, tek satıcılık, acentelik, franchise, işbirliği ve benzeri çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasında da danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU:
  Hukuk Büromuz; kişilerin, şirketlerin ve sendikaların İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak arabuluculuk görüşmeleri, her türlü davanın takibi ve mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz; -İş sözleşmelerinin taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak, -İş sözleşmelerinde işten çıkarma ve fesih sebepleri konusunda, iş kazaları veya hastalıklar, uygulama, içtihat, kanun ve ilgili yasal düzenlemeler hususunda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • EŞYA ve GAYRİMENKUL HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukuku kapsamındaki davaların takibi ile müvekkillerine, -İnşaat Hukuku, -Kat mülkiyeti, -Kira sözleşmesi hazırlanması, -Kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklı hapis hakkı davası, -Kira tespit davası, -Tahliye davaları konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir
 • İDARE HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları başta olmak üzere, İhale Hukuku, Belediye Hukuku, Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemelerinin yetki alanına giren davalarda; hukuka aykırı idari işlemlerin iptali, yasa ve yönetmeliklerin iptali ile tam yargı davaları konusunda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • CEZA HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, müvekkillerine yalnızca ekonomik suçlardan kaynaklanan davaların takibi ve mevcut mevzuata ilişkin olmak üzere özellikle; -Gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar, -İş kazalarından kaynaklanan suçlar, -Kambiyo suçları, -İhaleye fesat karıştırma suçları, -Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • AİLE VE KİŞİLER HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, Medeni Hukuk kapsamına giren davaların takibi ve mevcut mevzuata ilişkin çeşitli uyuşmazlıklarda olmak üzere; -Anlaşmalı-Çekişmeli Boşanma, -Tazminat, -Velayet, -Nafaka, -Babalık, -Evliliğin butlanı/iptali, -Mal rejimlerinin tasfiyesi ile alacak davaları konularında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • MİRAS HUKUKU:
  Hukuk Büromuz, Miras Hukuku kapsamındaki davaların takibi ve Miras Hukuku kapsamında; -Veraset Belgesi çıkartmak, -Vasiyetname tanzimi, -Vasiyetnamenin iptali, -Miras taksim sözleşmeleri, -Muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, -Tenkis davaları, -Miras sebebiyle istihkak davaları konularında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
bottom of page